หน้าแรก ติดต่อเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

แนวนโยบายการบริหารงานด้านคุณภาพและบริการที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันระบบการจัดการและผลิตน้ำตาลได้รับการยอมรับ และการรับประกันคุณภาพจากสถาบันมีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น

 
 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานปี 2555-2559

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2557-2558

รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ปี 2556

การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตน้ำตาลทราย ปี 2555

Good Manufacturing Practices (GMP)

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว" ปี2556

เป็นสถานประกอบการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน