หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริษัท


<
>

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา

การอบรม

 • Director Certification Program (DAP) 48/2548

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการ บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุน บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบมจ. บางจากปิโตเลียม
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
 • ประธานกรรมการ บมจ. มั่นคงเคหะการ

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 32/2546
 • Finance for Non-Finance Director (FND) 5/2546

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

นายทัศน์ วนากรกุลกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม

 • Directors Accreditation Program (DAP) 89/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บจ.อาหารสยาม
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 132/2553
 • Financial Statements for Directors (FSD) 7/2553
 • Director Accreditation Program (DAP) 78/2552

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายศรัณย์ สมุทรโคจรกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาลอสแอนเจลิส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอทริดซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 42/2548

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ LMG Harrods Thailand
 • กรรมการบริหาร บจ. แอล ฟู๊ดส์ โซลูชั่น
 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์

ดร. ธวัชชัย นาคะตะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์

การอบรม

 • Audit Committee Program (ACP) 13/2549
 • Director Accreditation Program (DAP) 52/2549

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการและกรรมการ บจ. แชร์ กรุ๊ป (เจแปน)
 • กรรมการ บจ. พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
 • ประธานกรรมการ บมจ. วีรีเทล
 • ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
 • ประธานกรรมการ บมจ. วีรีเทล

นายอำนาจ รำเพยพงศ์กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ชาล์ล็อตต์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 82/2552

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย รับเบอร์
 • กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย. พืชไร่
 • รองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 92/2550
 • Audit Committee Program (ACP) 36/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการ บจ. 75 ซี พี อี
 • กรรมการบริหาร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 16 SASIN Graduate Institute Of Business Administration Chulalongkorn University ปี 2545
 • Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by Cochran Fellowship Program ปี 2542
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้ากำลัง)

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 42/2547

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษา บจ. กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
 • ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
 • Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advanced Course in General (Non-Life) Insurance Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
 • Skandia Insurance Management, Philippines

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 27/2546

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย