หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริษัท


<
>

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2005

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียกังนัม จำกัด
 • 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 5/2003

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2517 - 2556 กรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพร โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำกัด
 • 2522 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางลึกการเกษตร จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2010
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 7/2010
 • ISO 9000 : 2000 Lead Auditor Training Course
 • ISO 14001 : 2004 Lead Auditor Training Course

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วาย. รับเบอร์ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วาย. พืชไร่ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

นายศรัณย์ สมุทรโคจรกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขา นอทริดซ์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟ เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท LME Harrods Thailand
 • 2555 - 2556 กรรมการบริหาร บริษัท แอล ฟู๊ดส์ โชลูชัน จำกัด
 • 2553 - 2556 คณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายอำนาจ รำเพยพงศ์กรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2549-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร์ จำกัด
 • 2549-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด
 • 2549-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
 • Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2003
 • Advance Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
 • Skandia Insurance Management, Philippines

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2558 ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2558 เลขานุการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - 2552 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - 2557 กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

นายศักดา พันธ์กล้ากรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2546 วิศวกร 8 ผู้อำนวยการ ส่วนที่ 1 สำนักทะเบียนโรงงาน
 • 2547 อุตสาหกรรม จังหวัดหนองคาย
 • 2547 วิศวกร 8 ผู้อำนวยการ ส่วนที่ 1 สำนักทะเบียนโรงงาน
 • 2548 - 2551 วิศวกร 8 ผู้อำนวยการ ส่วนที่ 1 สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2
 • 2551 - 2552 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 • 2552 - 2555 ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2
 • 2555 - 2556 ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 1
 • 2556 - 2556 ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 5
 • 2556 - 2557 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2558 - กันยายน 2559 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม