หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริหาร

Takon
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
Somkiat
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์
Issara
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
Chaiyapong
นายชัยพงศ์ ภู่สุนทรศรี
takon

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 32/2546
 • Finance for Non-Finance Director (FND) 5/2546

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
somkiat

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
issara

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 132/2553
 • Financial Statements for Directors (FSD) 7/2553
 • Director Accreditation Program (DAP) 78/2552

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
Chaiyapong

นายชัยพงศ์ ภู่สุนทรศรีกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษา บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด ( กลุ่ม TCC Group)
 • ประธานคณะจัดการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
 • ผู้จัดการทั่วไป พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี