หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะผู้บริหาร


<
>

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 5/2003

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2517 - 2556 กรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพร โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2522 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

นายกวิน พันธุ์ศิริรองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบริหารทางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 149/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท เนชั่นแนลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2560 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด, กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฟเรเซีย แอนด์ ซัมมิท อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แอนด์ ออโตเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
 • 2558 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรี่ยม จำกัด
 • 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
 • 2553 – 2558 กรรมการ บริษัท อี 85 จำกัด และ กรรมการ บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด
 • 2555 – 2557 กรรมการ บริษัท เอสวี โปรเกรสซีฟ จำกัด
 • 2552 – 2557 กรรมการ บริษัท 304 พลาซ่า จำกัด และ กรรมการ บริษัท 304 เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 • 2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอแมส ซัพพลาย จำกัด
 • 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท ไชโย เอเอ จำกัด (ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางลึกการเกษตร จำกัด
 • 2534 - 2553 กรรมการ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2010
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 7/2010
 • ISO 9000 : 2000 Lead Auditor Training Course
 • ISO 14001 : 2004 Lead Auditor Training Course

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร์ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด
 • 2546 - 2553 กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต / รักษาการผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลครบุรี / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • MPhil Industrial Systems Manufacture and Management มหาวิทยาลัยเคมบริตจ์ ประเทศอังกฤษ
 • BA (Hons) Mathematics มหาวิทยาลัยเคมบริตจ์ ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต / บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) / รักษาการผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลครบุรี / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร Supply Chain บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2557 ผู้จัดการ การซื้อขาย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2557 Trading Manager Glencore Singapore Pte Ltd,
 • 2551 - 2554 Associate Nomura International, Singapore

นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (EMBA)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2559 ผู้อำนวยการ การขายและการตลาด บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - 2555 ผู้จัดการ การขายและการตลาด บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
 • 2524 - 2537 รองผู้จัดการฝ่ายขายน้ำตาลต่างประเทศ กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล

นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศผู้อำนวยการการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market และ จรรยาบรรณบริษัทฯ & Anti Corruption

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการการเงิน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559 Chief Financial Officer บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Radicon Transmission (Thailand) Co., Ltd

นางสาวสุรวีร์ พ่วงทองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/ 2011

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
 • 2540 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด