หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะผู้บริหาร


<
>

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางลึกการเกษตร จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2010
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 7/2010
 • ISO 9000 : 2000 Lead Auditor Training Course
 • ISO 14001 : 2004 Lead Auditor Training Course

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วาย. รับเบอร์ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วาย. พืชไร่ จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Supply Chain

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัย แคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร Supply Chain บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา อาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
 • 2554 – 2557 ผู้จัดการ การซื้อขาย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
 • 2551 – 2557 Associate Glencore Singapore Pte.Ltd Nomura International ,Singapore

นายดำรงค์ ภูติภัทร์ ผู้อำนวยการเทคนิคและโครงการ

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ประกาศนียบัตร Master Industrial Management (MINI MIM), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการเทคนิคและโครงการ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2556 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด

นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศผู้อำนวยการการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market และ จรรยาบรรณบริษัทฯ & Anti Corruption

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการการเงิน บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559 Chief Financial Officer บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Radicon Transmission (Thailand) Co., Ltd.

นางสาวสุรวีร์ พ่วงทองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/ 2011

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2540 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 5/2003

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2517 - 2556 กรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพร โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำกัด
 • 2522 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด