หน้าแรก ติดต่อเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลทรายที่มีประสบการณ์มากกว่า 45 ปีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508
โดยคุณถวิล ถวิลเติมทรัพย์ จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทราย โดยมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และมีกำลังการผลิต เริ่มต้นที่ 1,500 ตันอ้อยต่อวันบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ในประเทศไทย

ในปี 2539 บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลจากกำลังการผลิตของบริษัท อยู่ที่ 13,690 ตันอ้อยต่อวัน บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตอย่างต่อเนื่องจนมีกำลังการผลิตประมาณ 21,000 ตันอ้อย ต่อวัน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียน เปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์จากบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด เป็นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และจากการเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 จาก 350 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท บริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตได้ถึง 23,000 ตันอ้อย ต่อวัน

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการสำคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

2508

 • - จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด ด้วยทุน
  จดทะเบียน 1 ล้านบาท กำลังการผลิต
  เริ่มต้นที่ 1,500 ตันอ้อยต่อวัน
 • - จังหวัดชลบุรี กำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 1,500 ตันอ้อยต่อวัน

2539

 • บริษัทย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

2550

 • บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

2554

 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556

 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท

2558

 • - ในช่วงต้นเดือน มกราคม 2558 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เริ่มขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาชนิด Firm 22 เมกะวัตต์ (Commercial Operating Date : COD)
 • - ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2558 ขยายกาลังการผลิตจาก 23,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 35,000 ตันอ้อยต่อวัน

2560

 • ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

2510-2530

 • บริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท และขยายกำลังการผลิต เป็น 13,690 ตันอ้อยต่อวัน

2540-2549

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 21,000 ตันอ้อยต่อวัน

2553

 • บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ขยายกำลังการผลิตจาก 21,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน

2555

 • เข้าทำสัญญา Strategic Alliance Agreement กับกลุ่มบริษัทมิตรซุยจากประเทศญี่ปุ่น

2557

 • เปิดตัว KBS Brand

2559

 • ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thaialnd’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

2561

 • ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศลงทุนโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า ที่อำเภอสีคิ้ว มูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท