หน้าแรก ติดต่อเรา

ภาพรวมทางธุรกิจ

บริษัท น้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรี เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร มีการวางแผนและปฏิบัติการเชื่อมโยงกลไกด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน โดยใช้ความได้เปรียบในเชิงวัตถุดิบและการมีภูมิประเทศที่เหมาะสม

ปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายน้ำตำลทรายให้กับลูกค้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นบริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปสร้างรายได้เพิ่มเติม ได้แก่ กากน้ำตาลบริษัทขายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กากอ้อย บริษัทใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งต่อให้โรงงานน้ำตาลและยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนเกินเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้ำฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

แผนภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัทฯ