หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการตรวจสอบ

Suvimol
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
Voravit
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
suvimol

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 92/2550
 • Audit Committee Program (ACP) 36/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการ บจ. 75 ซี พี อี
 • กรรมการบริหาร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
voravit

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
 • Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advanced Course in General (Non-Life) Insurance Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
 • Skandia Insurance Management, Philippines

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 27/2546

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย