หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการตรวจสอบ

Suvimol
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
Voravit
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
Sakda
นายศักดา พันธ์กล้า
suvimol

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 92/2550
 • Audit Committee Program (ACP) 36/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการ บจ. 75 ซี พี อี
 • กรรมการบริหาร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
voravit

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
 • Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advanced Course in General (Non-Life) Insurance Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
 • Skandia Insurance Management, Philippines

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 27/2546

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย
somkiat

นายศักดา พันธ์กล้ากรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2546 วิศวกร 8 ผู้อำนวยการ ส่วนที่ 1 สำนักทะเบียนโรงงาน
 • 2547 อุตสาหกรรม จังหวัดหนองคาย
 • 2547 วิศวกร 8 ผู้อำนวยการ ส่วนที่ 1 สำนักทะเบียนโรงงาน
 • 2548 - 2551 วิศวกร 8 ผู้อำนวยการ ส่วนที่ 1 สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2
 • 2551 - 2552 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 • 2552 - 2555 ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2
 • 2555 - 2556 ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 1
 • 2556 - 2556 ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 5
 • 2556 - 2557 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2558 - กันยายน 2559 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม