หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Sran
นายศรัณย์ สมุทรโคจร
Somkiat
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์
sran

นายศรัณย์ สมุทรโคจรกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาลอสแอนเจลิส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอทริดซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 42/2548

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ LMG Harrods Thailand
 • กรรมการบริหาร บจ. แอล ฟู๊ดส์ โซลูชั่น
 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
somkiat

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี