หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Sran
นายศรัณย์ สมุทรโคจร
Somkiat
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์
Issara
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
voravit

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
 • Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advanced Course in General (Non-Life) Insurance Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
 • Skandia Insurance Management, Philippines

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2003

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • เลขานุการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
sran

นายศรัณย์ สมุทรโคจรกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาลอสแอนเจลิส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอทริดซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 42/2548

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการอิสระ / บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟ เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท LME Harrods Thailand
 • กรรมการบริหาร บริษัท แอล ฟู๊ดส์ โซลูชัน จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
somkiat

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางลึกการเกษตร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
issara

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 132/2553
 • Financial Statements for Directors (FSD) 7/2553
 • Director Accreditation Program (DAP) 78/2552

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร์ จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร่ จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี