หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Sran
นายศรัณย์ สมุทรโคจร
Takon
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
Somkiat
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์
sran

นายศรัณย์ สมุทรโคจรกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาลอสแอนเจลิส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอทริดซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 42/2548

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการอิสระ / บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟ เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท LME Harrods Thailand
 • กรรมการบริหาร บริษัท แอล ฟู๊ดส์ โซลูชัน จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
somkiat

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางลึกการเกษตร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
takon

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 5/2003

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ชุมพร โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี