หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Sran
นายศรัณย์ สมุทรโคจร
Issara
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
Chaiyapong
นายชัยพงศ์ ภู่สุนทรศรี
Somkiat
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์
sran

นายศรัณย์ สมุทรโคจรกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาลอสแอนเจลิส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอทริดซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 42/2548

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ LMG Harrods Thailand
 • กรรมการบริหาร บจ. แอล ฟู๊ดส์ โซลูชั่น
 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
somkiat

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
issara

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 132/2553
 • Financial Statements for Directors (FSD) 7/2553
 • Director Accreditation Program (DAP) 78/2552

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
Chaiyapong

นายชัยพงศ์ ภู่สุนทรศรีกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษา บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด ( กลุ่ม TCC Group)
 • ประธานคณะจัดการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
 • ผู้จัดการทั่วไป พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี