หน้าแรก ติดต่อเรา

บริษัทในเครือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จำกัด)

จัดตั้งขึ้นในปี 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจการซื้อขายน้ำตาล และผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล


บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก


บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจโดยนำกากน้ำตาล ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัทมาทำเป็นแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่าเอทานอล

ในขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ


บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนท์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company)

ในขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ


บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูก้า จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและผลิตภัณฑ์พลอยได้

ในขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ


บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก

ในขณะนี้ไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ