หน้าแรก ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอ้อย นํ้าตาล และชีวพลังงานโดยการบูรณาการ บุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการ

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาระบบบริหารงาน สินค้า และบริการต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจเกิดมูลค่า และคุณค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสามารถหลักขององค์กรที่แตกต่างและเกิดศักยภาพให้ธุรกิจเติบโต อย่างรวดเร็วและมั่นคง ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย