หน้าแรก ติดต่อเรา

พลังงาน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

มีนโยบายที่จะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยนำกากอ้อยที่ได้จาก การหีบสกัดน้ำอ้อยจากต้นอ้อย มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้าเพื่อใช้ในการกระบวนการผลิตต่ออีกพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนหนึ่ง

ผลิตใช้ในในโรงงานเพื่อกระบวนการผลิตน้ำตาล

ส่วนที่สอง

จะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าไม่เกิน 8,000 กิโลวัตต์

นอกจากได้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองในระบบและขายให้ กับ กฟภ. แล้ว ยังสามารถใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำที่ออกจากกังหันไอน้ำ (Exhaust Steam) ส่งไปใช้ใน กระบวนการผลิตน้ำตาลต่ออีก นับได้ว่าเป็นโรงจักรโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Plant) ที่ใช้พลังงานจาก เชื้อเพลิงกากอ้อยอย่างคุ้มค่าที่สุด และแสดงถึงระบบที่มีความมั่นคงทางด้านพลังงานอย่างมาก