หน้าแรก ติดต่อเรา

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำตาลในปี 2561 มีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยราคาน้ำตาลลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ระดับ 14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ อยู่ที่ 12 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงปลายปี 2561

ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตน้ำตาลทรายทั่วโลกของปี 2561 มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสงค์ส่วนเกิน อีกทั้งผลพวงจากการลอยตัวของราคาน้ำตาลในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปริมาณอ้อยในปีการผลิต 2560/2561 ของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 135 ล้านตัน หรือคิดเป็นเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 45.21 ซึ่งเป็นผลผลิตที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปีอีกด้วย

ปี 2561 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของกลุ่ม KBS โดยรวมดีขึ้นจากปัจจัยบวกหลายด้าน เช่น ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.44 ล้านตัน เป็น 3.99 ล้านตัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.5 อีกทั้งบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อย ซึ่งด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 294 ล้านบาท

ในส่วนของการส่งเสริมการขายและการตลาด ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าหลัก ภายใต้ตราสินค้า KBS ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ “KBS First” และ น้ำตาลทรายธรรมชาติ “KBS Brown” โดยบริษัทใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อสร้างตราสินค้า “KBS” ให้เป็นที่จดจำของตลาด โดยลูกค้าของบริษัท ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรด ผู้กระจายสินค้า และช่องทางธุรกิจโดยตรง โดยบริษัทจะใช้นโยบายที่ต่างกันในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง Brand Loyalty ที่ยั่งยืนในอนาคต

สำหรับโครงการโรงน้ำตาลแห่งใหม่ที่สีคิ้ว ได้ผ่านขั้นตอน การทำรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 และคาดว่าจะเริ่มผลิตน้ำตาลทรายได้ในเดือนธันวาคมปี 2563

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ CSR กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานอำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนให้ พนักงาน และชุมชนบริเวณรอบโรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท เช่น โครงการ “คนดี คนเก่ง KBS KPP” เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 8 และโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด กลุ่มบริษัท KBS จะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้กลุ่มบริษัท KBS เติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมและพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอ้อย น้ำตาล และชีวพลังงานในอนาคตต่อไป

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

ประธานกรรมการ

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร