หน้าแรก ติดต่อเรา

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

สาส์นต่อต้านการคอร์รัปชั่น

จากกรรมการ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่าการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาคอร์รัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พร้อมกันนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

นายทัศน์ วนาวรกุล

กรรมการผู้จัดการ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และในปี 2559 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณะโดยการเข้าเป็นหนึ่งใน "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"

คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
 4. ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุกจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistle blower Policy
 4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย
 5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้
 6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

 1. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ให้มีผลครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
 3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  • ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย

   การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส และให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณบริษัทฯ และแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรองของบริษัทฯ

  • เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

   การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน นอกจากนี้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฏหมายที่สามารถปฏิบัติได้เท่านั้น

  • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

   ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนิน ธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • การช่วยเหลือทางการเมือง

   บริษัทฯเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับโลก ในประเทศ หรือในต่างประเทศ ดังที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท

   การช่วยเหลือทางการเมืองคือ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

  จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง

สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

นายทัศน์ วนาวรกุล

กรรมการผู้จัดการ