หน้าแรก ติดต่อเรา

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 1. 1. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

  สังคมโลก เป็นสังคมที่ปกครองด้วยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่ บริษัทฯ เข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกันแต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บริษัทฯ และบุคลากรทุกคน จึงต้องเคารพกฎหมายในแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ฝ่าฝืน และปฏิบัติตาม

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากส่วนกกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
  2. เมื่อบุคลากรของ บริษัทฯ ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ บุคลากรควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
  3. บริษัทฯ ควรจัด รวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็น หมวดหมู่ เพื่อให้บุคลากรของ บริษัทฯ ศึกษาและให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของ บริษัทฯ อย่างเหมาะสมพอควร จัดให้มีการปฐมนิเทศทางด้านกฎหมาย สำหรับ กรรมการ บริษัทฯ จัดอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ
  4. บริษัทฯ ต้องปฏบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 2. 2. จรรยาบรรณว่าด้วยการสนับสนุนภาคการเมือง

  บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับโลก ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ บริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนั้น และ บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของ บริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดันจากฝ่ายการเมือง และภาคประชาชน

  แนวปฏิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่นำทรัพยากรของ บริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานที่ของบริษัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง
  2. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานของ บริษัทฯ แสดงออกเข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของ บริษัทฯ ใช้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อ บริษัทฯ ไปใช้ในการเรี่ยไรหรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง
  3. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการวิ่งเต้นที่มิใช่การใช้หลักการ และเหตุผลที่เหมาะสม เช่น การวิ่งเต้นโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
  4. บุคคลากรที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน หรือมีส่วนร่วมทางการเมือง ในนามขององค์กร ต้องปฏิบัติตัวเป็นกลาง ตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 3. 3. จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

  บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ บริษัทฯ เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว บุคลากรผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้นให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตนเพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำให้ บริษัทฯ เสียหาย ดังนั้นบุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียที่ บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

  1. ห้ามบุคลากรของ บริษัทฯ ใช้อิทธิพล หรืออำนาจของบุคลากรคนนั้นทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับบุคคลนั้นเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่ หรือผู้ที่เกี่ยวดองในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการของที่บุคลากร บริษัทฯ ควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
  2. บุคลากรของ บริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว สามารถทำธุรกรรม ที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของบริษัทฯ และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับ บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ
  3. การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคำสั่งเองย่อมทำไม่ได้
  4. การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
  5. คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ
  6. บุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ทุกครั้งที่พบรายการ ตามแบบที่กำหนดโดยแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำส่งผู้อำนวยการโรงงาน บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องทบทวนและประเมินตนเองเรื่องรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน
  7. การรับทำงานจากบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยย่อมทำได้โดยผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการอนุมัติแล้วแต่ บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอก บริษัทฯ ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับ บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราว หรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากบังคับบัญชาและกรรมการ บริษัทฯ
  8. การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวดองกับบุคลากรของ บริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวดองของตนเข้าทำงาน
 4. 4. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับการเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

  ข้อมูลที่เป็นความลับ เป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ความเชื่อใจแก่ บริษัทฯ ให้เอาไว้ทุกประเภท บริษัทฯ ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

  แนวปฏิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล และวิธีการที่บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจถึงระดับความลับในแต่ละระดับชั้น และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งบุคลากรของ บริษัทฯ อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  2. บุคลากรของ บริษัทฯ แม้จะเกษียนอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทฯ ไปแล้ว ควรต้องรักษา และไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ ต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
  4. การว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทฯ และต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรือรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา
  5. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของ บริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  6. บุคลากรของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปีทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสาร และที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์เผื่อมีการเรียกใช้เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนดบุคลากรของ บริษัทฯ ควรทำการศึกษาเป็นกรณีไป เมื่อครบกำหนดให้นำเอกสารไปทำลาย
 5. 5. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

  บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจาก บริษัทฯ รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่ บริษัทฯ ผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
  2. บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของ บริษัทฯ ต้องมีผลสำรวจ หรือผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างละเอียดและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคทั่วไป
  3. บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของ บริษัทฯ ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญยิ่ง บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย หรือเอกสารกำกับสินค้า ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์ และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการจาก บริษัทฯ หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง
 6. 6. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

  คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ในบางครั้ง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าซึ่งความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
  2. บริษัทฯ ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการและการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคโดยภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณีไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ บริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
 7. 7. จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการปฎิบัติต่อคู่ค้า

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดหา อันเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า และบริการที่ บริษัทฯ จะนำมาใช้ดำเนินกิจการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ยังให้ ความสำคัญ กับคู่ค้าอันเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือ และพยุงการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ต่างก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บุคลากร บริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพ การจัดซื้อ จัดหาต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า วิธีการจัดซื้อ จัดหา มีหลักวิชาการรองรับ มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ คู่ค้าควรได้มีการทดลอง การทดสอบสินค้า และบริการเท่าที่จะทำได้
  2. ในการติดต่อคู่ค้า ให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐาน การเจรจา การร่างสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  3. บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อคู่ค้าของ บริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่างคู่ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับ บริษัทฯ บุคลากร บริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการเตรียมตัว ข้อสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา
  4. การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นการภายใน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้บุคลากรของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดหา ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
  5. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ ให้ยุติการดำเนินการและยุติการติดต่อกับคู่ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 8. 8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

  บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่อาจแยกขาดจากกันไม่ได้ บริษัทฯ ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้ บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจสื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
  2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
  4. บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของ บริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับ บริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
  5. บริษัทฯ ต้องคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริง
 9. 9. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

  บุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของ บริษัทฯ สามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน เพื่อตอบแทนบุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผลอยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช้อารมณ์ และใฝ่เรียน

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
  2. บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของ บริษัทฯ อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของ บริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติม และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  3. บุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
  4. บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นหรือต่อ บริษัทฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของ บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
  5. บุคลากรของ บริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ บริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
  6. บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่นโดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ บริษัทฯ
  7. บุคลากรของ บริษัทฯ สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่ บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือตำแหน่งใน บริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
  8. บุคลากรของ บริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัทฯ จัดขึ้น
  9. ห้ามบุคลากรของ บริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่นก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของ บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส
  10. บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดขวางกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ
 10. 10. จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ ต้องกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความสำคัญในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีให้บุคลากรของ บริษัทฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุม ที่ดีในทุกหน้าที่ และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ สำหรับทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ และมีระบบติดตาม และประเมินผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จของงานมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  2. บริษัทฯ ต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง ต้องให้ความร่วมมือ
  3. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
  4. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
  5. บริษัทฯ ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับ การเบิกอย่างแม่นยำ ถูกต้อง สม่ำเสมอ รวดเร็ว เป็นนิสัย มีการสอบทานและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  6. บุคลากรของ บริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากร ของ บริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล
 11. 11. จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

  การรับ และการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของ บริษัทฯ พึงปฏิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือแสดงความคิดถึงห่วงใย อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้ และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. ในกรณีที่ผู้รับหรือผู้ให้มีข้อสงสัยในการรับ และการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมายในท้องถิ่นนั้น หากการรับนั้นไม่เหมาะสม ให้ส่งคืน หากการส่งคืนไม่สามารถทำได้หรือไม่เหมาะสมให้ส่งให้กับ ผู้อำนวยการโรงงาน เพื่อเก็บรักษาเป็นสมบัติของ บริษัทฯ
  2. การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
  3. ห้ามบุคลากรของ บริษัทฯ และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
  4. บุคลากรของ บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ทราบถึงแนวปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
  5. บุคลากรของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่ บุคลากรของ บริษัทฯ เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัด ต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น
 12. 12. จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของ บริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของ บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคนรวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  2. บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
  3. บริษัทฯ จัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้นหรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
  4. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของ บริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
  5. บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  6. หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไปห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด
 13. 13. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของ บริษัทฯ ศึกษาสร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ ตำรา จัดทำสื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์ เผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอก บริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ บริษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง การศึกษา และเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ บริษัทฯ บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ บริษัทฯ ในการสื่อความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน รวมถึงการใช้ที่ผิดไปจากอำนาจการครอบครอง, การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของ บริษัทฯ เขียน และตีพิมพ์ผลงานการเขียนหนังสือตำราลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อีกทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรของ บริษัทฯ สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเพื่อใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นย่อมเป็น ของบุคลากรนั้นเอง แต่งานใดเป็น งานที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ บริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก บริษัทฯ ให้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น
  2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของ บริษัทฯ ทำการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั้นเอง แต่งานศึกษาวิจัยใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ บริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก บริษัทฯ ให้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น
  3. บุคลากรของ บริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล
  4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของ บริษัทฯ ใช้สื่ออินเตอร์เนทเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุค ลากรของ บริษัทฯ ตอ้งไม่กระทำการอันเป็น การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สินการมีไว้ ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญหรือที่เป็นการโฆษณาสินค้าธุรกิจและบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการของ บริษัทฯ และการส่ง Spam mail เป็นต้น
  5. บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงานโดยเด็ดขาด
  6. บุคลากรของ บริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เนทเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัทฯ
  7. กรณีที่บุคลากรของ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ หรือพนักงานของผู้รับจ้างบริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ นั้น บุคลากรของ บริษัทฯ ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ หรือพนักงานของผู้รับจ้าง บริษัทฯ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ บริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
  8. บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของ บริษัทฯ
 14. 14. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชั่นไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ การให้คำมั่น เรียกร้อง เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

  แนวปฎิบัติที่ดี

  1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุกจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistle blower Policy
  4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย
  5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้
  6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน