หน้าแรก ติดต่อเรา

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดที่จะดูแลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล และได้ดำเนินการโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility , Department of Industrial Work : CSR-DIW) โดยบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมทำงานอำนวยการด้านความรับผิดชอบทางสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัททุกฝ่าย และเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ให้แน่ใจว่าแนวคิดและกรอบการปฏิบัติในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจำนวน 8 คณะ ดังนี้

 1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
 2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
 3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
 4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 1. คณะทำงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
 2. คณะทำงานด้านผู้บริโภค
 3. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
 4. คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ / ด้านกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้สานต่อ ริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. โครงการมอบทุนการศึกษา “คนดี คนเก่ง KBS KPP” ปีที่ 8

  บริษัทได้ร่วมกับคณะทำงาน “เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์” เพื่อจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำมูลบน ทั้งหมด 10 โรงเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ “คนดี คนเก่ง KBS KPP” โดยทางโรงเรียนเป็นเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี กตัญญู เพื่อรับทุนคนดี KBS KPP และ สอบคัดเลือกนักเรียนเก่งเพื่อรับทุนคนเก่ง KBS KPP รวมทั้งหมด 80 ทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีและเรียนดี ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือให้ความสำคัญกับเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ นอกเหนือจากโครงการอีกมากมายที่ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้นำลงไปสู่ชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถานต่างๆ

 2. โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร”

  บริษัทได้เข้าร่วมกับส่วนงานราชการอำเภอครบุรี ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมใจทำโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ร่วมใจกันปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาทับลานและพุทธอุทยานวัดเขาจอมทอง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 3. กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายมีชีวิต)

  บริษัทร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายมีชีวิต) เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำและอาหารตลอดแนวป่ากันชน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่า ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ และในการเกษตรกรรมของคนชุมชน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างกันอีกด้วย

 4. กิจกรรม ทำบุญทอดกฐินประจำปี

  บริษัทร่วมกับชุมชนเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดป่าพุทธอุทยานเขากะบุด ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณเจาะบ่อบาดาล ปรับปรุงศาลาและปรับภูมิทัศน์วัดให้น่าดู เพื่อรองรับประชาชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญที่วัด ซึ่งทางบริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกๆ ปี

 5. กิจกรรม โครงการปั่นจักรยาน

  บริษัทได้เข้าร่วมกับส่วนงานราชการอำเภอครบุรี ข้าราชการ ประชาชน และชมรมปั่นจันรยาน ร่วมใจทำโครงการพาปั่น 7 วัน 490 กิโลเมตร เพื่อโรงพยาบาลครบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อรณรงค์รับบริจาคตลอดเส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลครบุรี สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และสร้างความสัมพันธ์ ความรักสามัคคีพี่น้องนักปั่น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความรักสามัคคี รักสุขภาพของคนในชุมชนอีกด้วย

 6. โครงการ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชน

  บริษัทได้ให้ความร่วมมือในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” โดยร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น อำเภอครบุรี ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำในลำคลอง ทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำอย่างทั่วถึง

 7. กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

  บริษัทร่วมกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสร้างมหากุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพนักงานในบริษัท พระภิกษุ ครู นักเรียน และชุมชนรอบโรงงาน ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี ปีละ 3 - 4 ครั้ง รวมกว่า 14 ครั้งแล้ว โดยมีผู้ร่วมสร้างมหากุศลด้วยการบริจาคโลหิตกว่า 1,845 คน ได้ปริมาณโลหิตกว่า 581,050 ซีซี ในปัจจุบัน

 8. กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา

  บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือติดบ้าน และคนชรา ที่ไม่สามารถออกมาดำเนินชีวิตได้ปกติภายนอกเหมือนบุคคลทั่วไป โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจระเข้หิน กลุ่มจิตอาสาตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ออกทำกายภาพบำบัดและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ให้มีกำลังใจที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว