หน้าแรก ติดต่อเรา

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดที่จะดูแลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล และได้ดำเนินการโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility , Department of Industrial Work : CSR-DIW) โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมทำงานอำนวยการด้านความรับผิดชอบทางสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัททุกฝ่าย และเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ให้แน่ใจว่าแนวคิดและกรอบการปฏิบัติในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจำนวน 8 คณะ ดังนี้

 1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
 2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
 3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
 4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 1. คณะทำงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
 2. คณะทำงานด้านผู้บริโภค
 3. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
 4. คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ / ด้านกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. โครงการวิทยาลัยในโรงงาน

  จากการสานเสวนาร่วมกับพนักงานซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับจากการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบได้ข้อสรุปร่วมกันให้จัดทำโครงการ “วิทยาลัยในโรงงาน” ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่และส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้ได้รับโอกาส ในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยดำเนินโครงการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกิด ทักษะและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในหลักการที่จะนำมาใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของพนักงานในระดับพื้นฐาน อันจะทำให้พนักงานเกิดความผูกพันและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และบริษัทจะมีพนักงานที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น โครงการดังกล่าวมีพนักงานสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรกซึ่งจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้ว และในปัจจุบันยังคงมี พนักงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะได้จบการศึกษาในปี 2561 เป็นจำนวน 40 คน

 2. โครงการมอบทุนการศึกษา “คนดี คนเก่ง KBS” ปีที่ 7

  บริษัทได้ร่วมกับคณะทำงาน “เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์” เพื่อจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำมูลบน ทั้งหมด 10 โรงเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ “คนดี คนเก่ง KBS” โดยทางโรงเรียนเป็นเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี กตัญญู เพื่อรับทุนคนดีKBS และสอบคัดเลือกนักเรียนเก่งเพื่อรับทุนคนเก่ง KBS รวมทั้งหมด 81 ทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีและ เรียนดี ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือให้ความสำคัญกับเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ นอกเหนือจากโครงการอีกมากมายที่ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้นำลงไปสู่ชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถานต่างๆ

 3. โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนจระเข้หิน

  บริษัทได้ให้ความร่วมมือในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” โดยร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น อำเภอครบุรี ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำในคลองชุมชนจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทำให้น้ำไหลผ่านคลองได้สะดวกประชาชนและเกษตรในพื้นที่ ได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำอย่างทั่วถึง

 4. โครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน”

  บริษัทได้เข้าร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอครบุรี ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ร่วมใจทำโครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน” ร่วมใจกันปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องร่วมใจกันหวงแหนไว้กับแผ่นดิน ณ แปลงปลูกป่าเขาประดู่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 5. กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หรือติดบ้าน

  บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมอาสาเยี่ยมป่วยชุมชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือติดบ้านที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติเหมือนบุคคลทั่วไป โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ออกทำกายภาพบำบัด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ให้ได้มีกำลังที่ดีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 6. กิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย (Safety Day)

  ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย (Safety Day) ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ให้พนักงานทราบถึงวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยคำนึงถึงการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

 7. กิจกรรม Big Cleaning Day

  บริษัท ได้จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญต่อระบบ 5ส และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด ปราศจาก สิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย การจัด กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน เขตพื้นที่ ต.ครบุรีใต้ ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมป์)เป็นอย่างดี

 8. กิจกรรมวันแห่งความเป็นหนึ่ง

  บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความพร้อมที่จะรับพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ว่า “เป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มาดำเนินการให้ได้ตามพระประสงค์ จึงได้มีการจัดตั้งชมรม To Be Number One น้ำตาลครบุรี ขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันพนักงานและครอบครัว ตลอดทั้งเด็กและเยาวชนใน ชุมชนโดยรอบโรงงาน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

 9. กิจกรรมสนับสนุนทีมสโมสร “SWAT CAT” นครราชสีมา เอฟซี

  บริษัทได้ร่วมสนันสนุน ทีมสโมสร “SWAT CAT” นครราชสีมา เอฟซี ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมสโมสรของเมืองย่าโม จะสามารถก้าวขึ้นเป็นทีมสโมสรชั้นแนวหน้าในระดับประเทศได้ในฤดูกาล 2560 และด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ ความขยันหมั่นฝึก ซ้อมของเหล่าทัพนักกีฬา SWAT CAT จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งในอำเภอเมือง และชุมชนในท้องถิ่นของเมืองย่าโม หันมาสนใจเล่นฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆ มากขึ้น

 10. กิจกรรม “วันอ้อยหวาน”

  บริษัทได้ร่วมกับสมาคมช่าวไรอ้อยลำมูลบนจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือนิทรรศการ "วันอ้อยหวาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ สถานการณ์และข่าวสารเกี่ยวกับอ้อย และน้ำตาล อีกทั้งยังส่งเสริมและสนันสนุนให้ชาวไร่และครอบครัว ให้ปลูกอ้อย เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

 11. กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

  KBS ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสร้างมหากุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพนักงานในกลุ่มบริษัท พระภิกษุ ครู นักเรียน และชุมชนรอบ โรงงาน ร่วมบริจาคโลหิต บริษัทได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง รวมกว่า 11 ครั้งแล้ว โดยมีผู้ร่วมสร้างมหากุศลด้วยการบริจาคโลหิตกว่า 1,561 คน ได้ปริมาณโลหิตกว่า 482,250 ซีซี

 12. การส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อให้ชาวไร่มีความมั่นคงทางรายได้อย่างยั่งยืน

  การส่งเสริมการปลูกอ้อยเป็นหน้าที่หลักของกลุ่มบริษัท บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในชุมชนเพื่อเพาะปลูกตามแนวทางของบริษัท คือปลูกอ้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของชาวไร่ บริษัทมีโครงการ ในการส่งเสริมชาวไร่จำนวนมาก นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเงิน (การปล่อยเกี๊ยว) แล้ว เรายังจัดให้มีสถานีการเกษตรย่อยเพื่อให้นักวิชาการเกษตรของบริษัทดูแลชาวไร่อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและนำอ้อยส่ง โรงงาน บริษัทดำเนินการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการชาวไร่อย่างเพียงพอ ทั้ง พันธุ์อ้อย รถไถ เครื่องปลูกอ้อย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รถตัดอ้อย รถบรรทุก ฯลฯ เพิ่มศักยภาพของชาวไร่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทยังมีการวิจัยและพัฒนา ทดลอง พันธุ์อ้อย และการประดิษฐ์เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต และบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทั้งการเผยแพร่แนวคิดของชาวไร่ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จให้กลุ่มชาวไร่ได้นำหลักคิดและ แนวทางปฏิบัติไปทดลองใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต การจัดกลุ่มชาวไร่เพื่อให้มีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและรถบรรทุก ให้การเพาะปลูก เก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ของชาวไร่อย่างยั่งยืน การ ดำเนินงานของบริษัทจะช่วยให้ชาวไร่มีความเป็นอยู่และฐานะที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความแข็งแกร่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ