หน้าแรก ติดต่อเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

จากการดำเนินโครงการ CSR-DIW ในปี 2556 ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างแท้จริงในการมุ่งสู่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) จึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจถึง 5 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW Advance Award Level 4 2013 , รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award 2013, รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2555 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และอีกหนึ่งรางวัล คือ เกียรติบัตรเป็นสถานประกอบที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเภท “โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ปี 2556