หน้าแรก ติดต่อเรา

แนวคิดและกรอบแนวทางในการปฏิบัติ

กลุ่มบริษัทมีแนวคิดที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และได้นำเอาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจซึ่งต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม อันได้แก่ อันได้แก่ ลูกค้าและผู้บริโภค ชาวไร่ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พนักงาน ภาครัฐ คู่ค้าและคู่แข่ง และผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วนสมดุล

 • ลูกค้าและผู้บริโภค

  กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความสะอาดปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้บริโภค

 • ชาวไร่

  กลุ่มบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ชาวไร่ได้รับการส่งเสริมและสนักสนุนในเชิงวิชาการปลูกอ้อยและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่

 • ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมโดยรวม และต้องการเห็นการพัฒนาของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังตมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน

 • พนักงาน

  พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและกลุ่มบริษัทส่งเสริมความเป็นผู้นำในทุกระดับเพื่อการเติบโตในการทำงาน

 • ภาครัฐ

  กลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาลเป็นตัวอย่างที่ดีในการยึดมั่นในการปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎหมาย และกฏระเบียบของทางภาครัฐและราชการอย่างเคร่งครัด

 • คู่ค้าและคู่แข่งขัน

  กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่าง ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบคู่่แข่งและคู่ค้าและมีเป้าหมายที่จะเติบโตสร้างความสัมพันธ์เป็นคู่ค้าในระยะยาว

 • ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

  กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว