หน้าแรก ติดต่อเรา

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2508
เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายดำเนินการอย่างครบวงจร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจน้ำตาลทราย และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยในระยะเวลากว่า 49 ปีที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทยึดมั่นเป้าหมายในการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม เราพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าและลูกค้าของเราเรามุ่งส่งเสริมให้ชาวไร่ในความดูแลของเรามีระดับรายได้ที่สูงขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะนี้เรามีชาวไร่คู่สัญญาทั้งหมด 4,857 ราย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเรื่อยมา โดยในปี 2555 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ริเริ่มโครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลขนาด 35 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้กากอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก โครงการใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน และเมื่อสร้างเสร็จ จะสามารถจ่ายไฟฟ้า 22เมกะวัตต์ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โครงการดังกล่าวจะสร้างพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานซึ่งจะเป็นตัวช่วยผลักดันเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้พัฒนาต่อไปได้การประกอบธุรกิจของเราจึงไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีหลายส่วนประกอบกัน ปรัชญานี้สะท้อนใน วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ของบริษัทต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอ้อย น้ำตาล และชีวพลังงาน โดยการบูรณาการ บุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการ

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการทำางานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาระบบบริหารงาน สินค้า และบริการต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจเกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสามารถหลักขององค์กรที่แตกต่างและเกิดศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกเป็นองค์กรที่ทันสมัย