หน้าแรก ติดต่อเรา

ตำแหน่งงานว่าง

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. (66) 2725-4848 หรือ E-Mail : recruit@kbs.co.th

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (งานโครงการด้านไร่)

  วันที่ลงประกาศ : มีนาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศษฐศาสตร์ เกษตร บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำแผนงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้ดี
  • เรียนรู้งานเร็ว มีทักษะในการเจรจา
  • สามารถเข้าหาบุคคลอื่นได้ง่าย ใจเย็น
  • มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ดี

  รายละเอียดงาน

  • ตรวจประเมินติดตามงานโครงการ ด้านอ้อย
  • ออกสำรวจ เก็บข้อมูล ชาวไร่ที่เข้าร่วมโครงการ
  • สรุป วิเคราะห์ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
  • จัดทำแผนงานกลุ่มงานโครงการ
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 2. หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน/ทรัพย์สิน

  วันที่ลงประกาศ : เมษายน 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • จัดทำและวางแผนการทำบัญชีได้ทั้งระบบ และบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามควมถูกต้องทั้งมาตรฐานบัญชีและทางภาษี
  • จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต พร้อมตรวจสอบรายละเอียดประกอบการจัดทำต้นทุนการผลิต
  • วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตเพื่อนำเสนผู้บริหาร
  • ตรวจสอบสินค้าคงคลังที่มีรายงาน สรุปรายเดือน
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องครบถ้วน

  รายละเอียดงาน

  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-5 ปี
  • มีความรู้เรื่องบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร
  • มีความรู้ด้านงบประมาณและระบบผลิต
  • มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และความละเอียดรอบคอบสูง
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 3. หัวหน้าแผนกบัญชีโครงการ

  วันที่ลงประกาศ : เมษายน 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • อายุ 30-35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี สาขาการบัญชี
  • มีความระเอียดรอบคอบ
  • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในบัญชีทรัพย์สิน 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป

  รายละเอียดงาน

  • ดูแล Asset งวดงานโครงการทั้งหมด

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 4. ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างกลโรงงาน, แมคคาทรอนิกส์

  วันที่ลงประกาศ : เมษายน 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : หลาย ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • ช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจงานเชื่อม งานตัด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  รายละเอียดงาน

  • ดูแลรับผิดชอบในแผนกที่สังกัด งานซ่อมบำรุง งานผลิต การควบคุมคอนโทรลเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • ดอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 5. หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันที่ลงประกาศ : มีนาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • อายุ 35 - 45 ปี
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติงานเครือข่าย
  • มีความรู้พื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการติดตั้งและตั้งค่า (configuration)
  • มีประสบการณ์ทำงานในสาย IT Support อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ และมีความรอบคอบและใส่ใจรายละเอียด
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และแก้ไขปัญหาที่ดี
  • มีทักษะการทำงานเป็นทีม และการมีจิตของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
  • สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Window sever, Exchange Sever, MS SQL Server, เทคนิคการใช้งาน Android Tablet, สามารถอ่านเอกสารเทคนิคระบบไอทีหรืออุปกรณ์ไอทีที่เป็นภาษาอังกฤษได้ดี

  รายละเอียดงาน

  • ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอ์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและดูแลบัญชีผู้ใช้ (user account และ email)ของระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ดูแล บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร (private link)ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องระหว่างสำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ)โรงงาน(นครราชสีมา)และสำนักงานเขตส่งเสริม(สำนักงานสาขาย่อยของโรงงาน)
  • บริหารจัดการงานติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร
  • บริหารจัดการดูแลสนับสนุนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์กรให้สอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์(licence agreement)เช่น การติดตั้งโปรแกรม การดูแลบัญชีผู้ใช้ของโปรแกรม(user name&password)การอบรมการใช้งาน การให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคไอทีให้กับผู้ใช้งานในองค์กร รวมถึงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานในองค์กร
  • ร่วมวิเคราะห์และพิจารณาการสรรหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานองค์กร
  • สนับสนุนข้อมูลการสอบฝ่ายเทคโนโลยีให้กับสำนักตรวจสอบภายใน (internal audit) และสำนักงานตรวจสอบภายนอก(external audit)
  • ติดต่อประสานงานและสนับสนุนงานภายในและภายนอกองค์กรตามความจำเป็น
  • แก้ไขปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้อง ที่อาจเกิดขึ้น

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 6. พนักงานไซโล

  วันที่ลงประกาศ : พฤษภาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านไซโลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เงินเดือน

  • ตามโครงสร้างบริษัท

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 7. พนักงานบัญชีต้นทุน

  วันที่ลงประกาศ : พฤษภาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดของงาน

  • จัดทำต้นทุนการผลิต พร้อมตรวจสอบรายละเอียดประกอบการจัดทำต้นทุนการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  • จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละแผนกประจำเดือนเพื่อจัดทำต้นทุนการผลิต
  • ตรวจสอบรายงานการใช้วัตถุดิบที่เกี่ยวกับขบวนการผลิตกับระบบ JDE
  • จัดทำกระทบยอด วัสดุ , วัตถุดิบ , สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือประจำเดือนเพื่อกระทบยอดกับ GL
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำต้นทุน

  เงินเดือน

  • ตามโครงสร้างบริษัท

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 8. พนักงานบัญชี-การเงิน

  วันที่ลงประกาศ : พฤษภาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี-การเงิน

  รายละเอียดของงาน

  • บันทึกและดูแลจัดเตรียม การโอนเงิน การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝาก ธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องเงินฝากธนาคาร
  • ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท ให้บุคคลภายในและภายนอกบริษัท
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย
  • ประสานงานหน่วยงานทางธุรกรรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

  เงินเดือน

  • ตามโครงสร้างบริษัท

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 9. พนักงานงบประมาณ

  วันที่ลงประกาศ : พฤษภาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี-การเงิน

  รายละเอียดของงาน

  • รวบรวม/ วิเคราะห์งบประมาณของฝ่ายต่างๆ
  • รวบรวม/ สรุปงานโครงการ

  เงินเดือน

  • ตามโครงสร้างบริษัท

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 10. นักประชาสัมพันธ์ชาวไร่และฝึกอบรม

  วันที่ลงประกาศ : พฤษภาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ
  • หากมีความรู้เรื่องการปลูกอ้อยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดของงาน

  • รวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และฝึกอบรมของฝ่ายไร่
  • จัดส่งข้อมูล เอกสาร ประชาสัมพันธ์ทางจดหมาย โทรสารและโทรศัพท์ ทำการประเมิน
  • บริการตอบคำถามผู้ที่เข้ามาติดต่อสอบถามด้วยตนเองและทางโทรศัพท์
  • จัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงาน
  • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบประสานข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  • ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรและชาวไร่

  เงินเดือน

  • ตามโครงสร้างบริษัท

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 11. พนักงานควบคุมคุณภาพ

  วันที่ลงประกาศ : พฤษภาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
  • หากมีประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดของงาน

  • กำหนดและวางแผนการดำเนินการควบคุมคุณภาพในกระบวนการบรรจุน้ำตาลทั้งหมด,กระบวนการการจัดการคลังสินค้า
   น้ำตาลรีไฟน์,น้ำตาลทรายดิบ,โมลาส,กระบวน การจัดส่ง,ตรวจรับสารเคมี และงานบริการต่างๆที่เกี่ยวกับ GMP ห้องบรรจุ

  เงินเดือน

  • ตามโครงสร้างบริษัท

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

 12. พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ

  วันที่ลงประกาศ : พฤษภาคม 2559   สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน : 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ด้านอาหาร, จุลชีวิทยา, เคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในห้องแล็ปและการใช้เครื่องมือภายในห้องแล็ปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดของงาน

  • ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตาล โมลาส ค่าสี การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์สารเคมี อื่นๆตามที่รับมอบหมาย

  เงินเดือน

  • ตามโครงสร้างบริษัท

  คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้